^

International Family Enterprise

In English
Facebook Instagram
Projekti Ihmiset Yrityksille
Yhteistyö
Ota yhteyttä
Instagram

"Enabling Internationalization Excellence for Family Enterprises"

IFE, 2017

Facebook

Lue blogia

Family Firms and Strategic Changes Under COVID-19 Crisis

Just like other smaller firms, family firms have been and will be heavily shaken by the COVID-19. However, overall, in adverse economic conditions, family firms have been found to sustain more profitable businesses than firms with other ownership structures. During the COVID-19 crisis, firms need to contend with a number of challenges (see Kraus et al., 2020) including:

• Implementation of required health protection measures

• Reduced production and demand

• Supply chain disruptions as governments curtail the activities of non-essential industries and workers are confined to their homes.

Lue lisää

Projekti

Huippuprofessorien mukaan ”Mikään ei ole niin käytännöllinen kuin hyvä teoria”. Tämän projektin tavoitteena on tuottaa korkeatasoinen teoria perheyritysten kansainvälistymisestä, jota käytännön toimijat voivat hyödyntää.  Meillä on tähän erinomaiset edellytykset: Pukallin ja Calabron (2014) mukaan Tanjalla on maailmassa eniten julkaisuja perheyritysten kansainvälistymisen aihepiiristä ja ympärillä on todella hyvä tutkimustiimi.

Käytännön tavoitteenamme on tarjota johtamisvinkkejä ja tietoa perheyritysten vahvuuksista sekä heikkouksista kansainvälistymisessä. Perheyritykset muodostavat yli 80 % Suomen yrityskannasta ja ovat yksi nykyisen hallitusohjelman tärkeimmistä kehityskohteista. Teoreettisena tavoitteena on rakentaa vahva pitkittäinen teoria kansainvälistymisprosessista ja julkaista empiiristen tutkimusaineistojen löydöksiä korkeatasoisissa tiedejulkaisuissa.

Pitkän aikavälin kansainvälistymispolkujen lisäksi keskitymme erityisesti verkostosuhteiden rooliin perheyritysten kansainvälistymisessä. Tutkimusprojekti toteutetaan keräämällä kolme pitkittäistä, empiiristä aineistoa. Työpaketti 1 on arkistotutkimus, jossa perehdytään suomalaisten pitkän linjan, alun perin perheomisteisten yritysten kansainvälistymiseen arkistoaineistoja tutkimalla. Työpaketti 2 perustuu pitkittäiseen monitapaustutkimusaineistoon ja hyvinvointimittauksiin 20 suomalaisessa pk-perheyrityksessä. Työpaketissa 3 keräämme ja analysoimme pitkittäistä kyselytutkimus- ja paneeliaineistoa.

Ihmiset

Tanja Tanja

Tanja Leppäaho toimii tämän 5-vuotisen (1.9.2017-31.8.2022) tutkimusprojektin johtajana. Projektin suorituspaikka on Lappeenrannan teknillinen yliopisto. Ennen projektia Tanja toimi useita vuosia tenure track-professorina Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa. Tanjan kiinnostuksen kohteet ovat kansainvälinen yrittäjyys, verkostoituminen, prosessi, perheyrittäjyys ja laadullinen metodologia. Pukallin and Calabron (2014) mukaan Tanja on perheyritysten kansainvälistymisalan johtava asiantuntija globaalilla tasolla.

Tanja aloitti uransa yliopistolla 2008. Väiteltyään Tanja rekrytoitiin vanhemmaksi lehtoriksi Edinburghin yliopistoon, jossa hän sai tärkeää kokemusta ja laajoja tutkimusverkostoja. Tanjan tämänhetkisenä tavoitteena on tehdä perheyritysten kansainvälistymisestä vielä vahvempi erityisala ja erikoisosaamiskeskus Suomeen ja Lappeenrantaan.

Tanja on julkaissut useissa arvostetuissa kansainvälisissä aikakausijulkaisuissa, kuten Entrepreneurship Theory and Practice, Family Business Review, Journal of Small Business Management, International Marketing Review ja International Business Review. Hän on saanut useita pakintoja, kuten maailman johtavan yrittäjyyskonferenssin Babson Entrepreneurship Research Conferencen (BCERC) Bertarelli Family Best Paper Award. Hän sai palkinnon vuoden 2016 julkaisusta yhdessä Lancasterin yliopiston Professorin Sarah Jackin kanssa. Tanjan artikkeli laadullisten tapaustutkimusten käytöstä perheyrittäjyystutkimuksessa oli Family Business Review:n ladatuin vuonna 2016.

Tanja panostaa myös paljon opettamiseen ja yritysyhteistyöhön. Esimerkkejä Tanjan fasilitoimasta opiskelija-yritys-yhteistyöstä löytyy mm. alla olevan linkin kautta. Alta löytyy myös Tanjan ansioluettelo. Tanjan uusimpaan julkaisuun, joka käsittelee institutionaalisen etäisyyden ja kansainvälisen verkostoitumisen suhdetta pääsee tästä.

International Students Innovating the International Strategy of Valtra and Valmet – Jyväskylän yliopisto

Tanja’s Curriculum Vitae and Publications

Jaakko Jaakko

Jaakko toimii projektissa tutkimusapulaisena. Hän osallistuu erityisesti pitkittäisen monitapaustutkimuksen (työpaketti 2) ja kyselytutkimuksen (työpaketti 3) toteuttamiseen. Jaakon vastuulla on mm. case-yritysten kontaktoiminen, haastattelujen toteuttaminen ja analysointi sekä projektiin liittyvien tapahtumien organisointi.

Jaakko on valmistunut Jyväskylän yliopistosta kauppatieteiden maisteriksi kansainvälisen liiketoiminnan ja yrittäjyyden maisteriohjelmasta vuonna 2016, ja kauppatieteiden kandidaatin tutkinto tuli tämän projektin suorituspaikasta Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta (LUT) vuonna 2014. Tällä hetkellä Jaakko toimii nuorempana tutkijana LUT:ssa ja tekee projektin ohella omaa väitöskirjaa pk-perheyritysten kansainvälistymisprosesseista. Ennen nuoremman tutkijan tehtävää hän toimi myynti- ja asiakkuudenhoitotehtävissä kahdessa nopeasti kansainvälistyvässä startup- ja kasvuyrityksessä, Dream Broker Oy:ssä ja Vainu.io Software Oy:ssä. Maisteriopintojen aikana Jaakko toimi tutkimusapulaisena tämän projektin vetäjälle Tanja Leppäaholle, jolloin hän sai kipinän perheyritysten kansainvälistymistutkimukseen, teki aiheesta Perheyritysten Liiton palkitseman vuoden 2016 parhaan perheyrittäjyysgradun ja pääsi osallistumaan tieteellisen artikkelin kirjoittamiseen perheyritysten kansainvälistymistutkimuksen prosessimaisuudesta.

Jaakon kiinnostuksen kohteet ovat pk-perheyritysten sekä muiden pk-yritysten kasvu ja kansainvälistyminen, yrittäjyyskasvatus ja case-tutkimus. Hänen tavoitteenaan on kasvaa kansainvälisen liiketoiminnan ja yrittäjyyden asiantuntijaksi, ja tiedeyhteisössä vaikuttamisen lisäksi tavoitteena on välittää tutkimustietoa tehokkaasti myös opiskelijoille ja yrityksille. Työkokemus yksityisellä puolella auttaa heijastamaan tutkimusten tuloksia käytännön tasolle ja rakentamaan verkostoja.

Satu Satu

Satu toimii projektissa tutkimusapulaisena ja osallistuu erityisesti arkistotutkimukseen (työpaketti 1) ja tarkastelee Ahlströmin, Serlachiuksen, Schaumannin ja Vaisalan kansainvälistymisprosesseja mm. narratiivisen analyysin kautta.

Satu on valmistunut Jyväskylän Yliopistosta kauppatieteiden maisteriksi kansainvälisen liiketoiminnan ja yrittäjyyden maisteriohjelmasta vuonna 2016. Toukokuusta 2016 lähtien Satu on työstänyt väitöskirjaansa tutkien kansainvälisten yrittäjien identiteetin rakentumisen prosessia narratiivisen tutkimusmenetelmän avulla. Väitöskirja tarkastelee kansainvälisen yrittäjyyden prosessin syntyä ja kehittymistä yksilön, toiminnan ja urapolun näkökulmasta, ja pyrkii tuomaan monialaiseen keskusteluun lisäarvoa sekä käytännön että teorian tasolla.

Sadun aiempien ja nykyisten kiinnostuksen kohteiden valossa, projekti tarjoaa sujuvan jatkumon. Vuodesta 2012 lähtien Sadulla on ollut näköalapaikkoja erilaisissa projekteissa, joissa pyrkimyksinä on ollut edesauttaa ja kehittää yrittäjyyttä sekä pk-yritysten kansainvälistymistä. Ennen maisteritutkintoaan Satu työskenteli Suomen Amerikkalaisen Kauppakamarin asiakashallinnan ja jäsenviestinnän tehtävissä. Tällä hetkellä, väitöskirjatyönsä ohella, Satu toimii kansainvälisesti orientoituneen perheyrityksen Serdeco Oy:n hallituksen jäsenenä, sekä ohjaa kansainvälistymistä käsitteleviä pro gradu -töitä Jyväskylän Yliopistossa.

Pohjimmiltaan Sadun pyrkimyksenä on tutkimuksen kautta vahvistaa yrittäjien ääntä, valjastaa narratiivisen tutkimuksen hyödyt kansainvälisen yrittäjyyden tutkimuksessa, sekä edesauttaa kansainvälistymisprosessin teoreettista kehittämistä.

Oleksiy Oleksiy

Oleksiy Kovalenko (psykologian maisteri, keväällä 2018 myös liiketaloustieteen maisteri) vastaa projektin visuaalisesta ilmeestä ja sisällöstä.

Yrityksille

  1. On tärkeää pitää huolta verkostosuhteen sosiaalisesta puolesta. Kaikki ihmissuhteet ovat ensisijaisesti sosiaalisia. Lähes kaikkialla muualla sosiaalisen vuorovaikutuksen rooli suhteen onnistumiseksi on merkittävästi suurempi kuin Suomessa.
  2. Kannattaa opiskella kohdemaan kieltä ja kulttuuria. Kun kansainvälinen kumppani huomaa yrityksen johtajien näkevän näiden suhteen hieman vaivaa, hänestä tulee sitoutuneempi ja halukkaampi kumppani.
  3. On tärkeää palkata paikallisia työntekijöitä kohdemaan asioita hoitamaan. Mikään ei korvaa paikallisen business-tuntemusta ja verkostoja.
  4. Tutkimuksen ja kokemusten mukaan kannattaa valita kv-kumppani, jonka arvot soveltuvat perheyrityksen arvoihin.
  5. Ellei markkina ja sen toimintatavat ole tutut tai resursseja ole runsaasti, on usein parasta aloittaa viennistä, jotta markkinatuntemus ja verkostosuhteet syventyvät.
  6. On suositeltavaa verkostoitua aktiivisesti ja luovasti kansainvälistymistä varten. Sopivia verkostosuhteita voi löytyä niin kotimaisten kumppaneiden, alihankkijoiden, messujen kuin kilpailijoiden kautta.
  7. Ketteryys on perheyritysten vahvuus. Sitä kannattaa käyttää hyödyksi myös kansainvälistyessä. Perheyritykset ehtivät nopean ja joustavan päätöksenteon myötä toimia ennen byrokraattisempia kilpailijoitaan.
  8. Kansainvälisillä markkinoilla on hyvä luoda verkostosuhteita myös pääasiallisen verkostosuhteen ulkopuolelle. Ne mahdollistavat ketterän toiminnan muutoksen (esim. jakelijan lopettaminen) tai kasvuhalukkuuden (esim. tytäryhtiön perustaminen) yhteydessä.
  9. Sukupolvenvaihdoksen yhteydessä tulee pohtia omistajuuden jakautumista. Tutkimustulosten mukaan liian hajautettu portfoliotyylinen omistajuusrakenne, jossa osa sisaruksista ei halua riskeerata yrityksen resursseja pienessäkään määrin, voi johtaa johtoasemassa olevan perheenjäsenen kansainvälistymisjärjestelyjen puuroutumiseen.
  10. Haastattelujen mukaan perheyrityksen optimaalisella kv-kumppanilla on olemassa olevat verkostot ja kanavat. Se on luotettava, kokenut, asiantunteva, sekä samankaltainen koon, tuoteportfolion ja identiteetin suhteen.

Lisäämme näkökulmia kansainvälistymisen johtamiseen kuukausittain blogin ja Facebookin päivityksissämme.

Yhteistyö

The project is hosted by LUT

The project is funded by the Academy of Finland

International Collaboration

Domestic Collaboration

Save

Save

Save

Ota yhteyttä

Projektin johto

Tanja Leppäaho
tanja@ife.fi
+358 40 1919 448

Tiimin jäsenet

etunimi@ife.fi